מרכז המורים.

עם ייסודה של אגודת המורים , שלימים נקראה הסתדרות המורים , הוגדרו מהותו של המרכז ותפקידו באורח כללי ביותר , אך כאשר קיבל ועד החינוך 327 שם , עמ' . 398-397 328 שם . בשנים תרע-ט"תרפ"ג היה קיים סניף גם בדמשק . 329 שם . לניהולו את החינוך הלאומי בארץ , נקבע כי 'המרכז הוא בא הכח היחידי כלפי ועד החינוך' . המרכז הפך למבטא הישות הכוללת של הסתדרות המורים , גוף המגשים את מדיניותה היום יומית והמוציא לפועל את החלטות המוסדות העליונים . תחילה היו חמישה חברים במרכז , אך מספרם גדל , עד שהועמד על . 13 תחילה נבחרו חברי המרכז באורח אישי , קודם — באספה כללית , ומשנת תרפ — ד" בוועידה . כאשר הוקם זרם 'המזרחי' ב 1920 נקבע באורח לא תקנוני כי לפחות אחד מחברי המרכז , ואחר כך שניים , יהיו מזרם זה . כשהצטרפו מורי זרם העובדים בשנת תרצ"ד להסתדרות המורים , נבחרו שניים מארגון עובדי 'המרכז לחינוך' של ההסתדרות הכללית לחברי מרכז הסתדרות המורים . בשנת תש"י חל מפנה בדרך בחירת המרכז , ומאז לא נבחרו חבריו בוועידה , אלא על בסיס מפלגתי . כל רשימה קבעה את חבריה למרכז באורח יחסי לכוחה , והמרכז אושר באופן רשמי בוועידה . ריבוי הנו...  אל הספר
מוסד ביאליק