בוגרי 'עלית הנוער'.

משני מחקרי מעקב אחרי בוגרי 'עלית הנוער' שנערכו בשנים 301 300 , 1941-1940 ולגבי התקופה שבין 1934 עד 1953 עולה , שעד 1939 הגיעו כמעט כל 2 , 000 החניכים מגרמניה . החלוקה בין בנים לבנות לא השתנתה כל התקופות : כ 60 % > בנים לעומת כ 40 % > בנות , אך לגבי ארצות המוצא חל שינוי יסודי : בשני השלבים הראשונים יחד ( 1945-1934 ) הגיעו 54 . 5 % מהעולים ממערב אירופה , 25 . 5 % ממזרח אירופה , 16 . 4 % מארצות האסלאם , ו — 3 . 6 % מארץ ישראל . בשלב 298 שם , עמ' ; 76-70 אדר , מגמות ( יולי , ( 1953 עמ' . 348-322 299 גוטסמן , 1987 עמ' ; 133-116 אדר , מגמות ( יולי : ( 1953 עירם , 1987 עמ' . 182-175 300 הורוביץ . 1942 301 מגמות , ט ( אפריל , ( 1958 חוב' , 22 עמ' . 149-133 השלישי , שבו הושקע עיקר המאמץ בקיבוץ ניצולי השואה , הפכו עולי מזרח אירופה לרוב בקרב חניכי 'עלית הנוער' , ( 67 . 7 % ) עולי מערב אירופה ירדו ל , 19 . 69 י 0 וחלקם של עולי ארצות האסלאם עמד על 6 . 6 % בלבד . 6 . 1 % מהנקלטים בשלב ההוא היו מארץ ישראל . 302 בשנים 1945-1934 סיימו 709 את ההכשרה במסגרת 'עלית הנוער , ' ומתוך כל  אל הספר
מוסד ביאליק