האוניברסיטה העברית.

הקונגרסים הציוניים , בעיקר מהקונגרס התשיעי ואילך , נתנו את דעתם על שאלת היצירה התרבותית בארץ כחלק מתהליך ההגשמה הציונית . שלא כענייני תרבות וחינוך אחרים , התקבלה ההחלטה על דבר הקמתה של האוניברסיטה העברית בירושלים בהתלהבות רבה בקונגרס הי . א" בעקבות החלטת הקונגרס הוקם ועד , בראשותו של ווייצמן לשם הקמת האוניברסיטה . מלחמת העולם הראשונה קטעה את פעולת הוועד , אך כבר ב , 1916 בעיצומה של המלחמה ולפני שהחל מסע הבריטים לכיבוש ארץ ישראל , נרכש שטח בהר הצופים מעזבונו של האנגלי גריי היל ( Grey-Hill ) בשביל האוניברסיטה העתידה 254 ראה , רינות , 1971 עמ' . 226-184 255 עיין , תולדות האוניברסיטה העברית , תשנ"ז ; אשבל , 1991 א . 256 'עבודת התרבות בארץ ישראל , ' בתוך : דין וחשבון האכסקוטיבה של ההסתדרות הציונית לקונגרס הציוני השנים עשר בקרלסבד , תרפ"א , עמ' . 17 לקום . את הכסף לרכישת הקרקע נדב יצחק ליב גולדברג , שתרם 7 , 500 לירות שטרלינג , ולכך נוספה הקצבה של 'חובבי ציון' בסך של 50 , 000 פרנק . בט"ו באב תרע 24 ) ח" ביולי , ( 1918 כחצי שנה לאחר שכבשו הבריטים את דרומה של ארץ ישראל ובכלל זה את ירושלים ויפ...  אל הספר
מוסד ביאליק