הכשרת המורים ותכניה.

לסמינרים הראשונים שפעלו בראשית שנות העשרים , התקבלו תלמידים שסיימו שמונה כיתות בבית ספר עממי ! מספר שנות הלימוד בסמינרים למורים היה חמש ובבתי מדרש לגננות — שלוש . מספר התלמידות בבתי המדרש למורות ולגננות הלך ורב הן משום האפשרויות המעטות לנשים לעסוק במקצועות אחרים והן משום ההתנגדות בכמה חוגים לחינוך מעורב בבתי הספר התיכוניים . היו 237 ספר היובל של הסתדרות המורים , תרס-ג"תרפ"ח , תרפ"ט , עמ' , 307 טבלה . 11 238 שם , עמ' . 308-307 239 שם , עמ' , 311 טבלה . 16 240 שם , עמ' , 307 טבלאות . 11-10 241 אורבך , 1976 עמ' . 426-419 שראו בנהירת נשים להוראה מפנה בעל חשיבות בשל מספרן המועט של המורות בארץ באותה העת . מספר שנות הלימוד בסמינר היה בדרך כלל כמספר שנות הלימוד בבית ספר תיכון , ותוכנית הלימודים בכיתות הראשונות בבית המדרש למורים הכללי ( שלא של ' המזרחי ( ' לא היתה שונה מתוכנית הלימודים בבית ספר תיכון . בכיתות הגבוהות נלמדו בעיקר מקצועות הנוגעים לחינוך : פדגוגיה , דידקטיקה , פסיכולוגיה ותולדות החינוך . גם עבודת סטאד היתה לחלק מההכשרה , ותלמידי בתי המדרש לימדו שיעורים בבתי ספר עממיים . כשפה זרה נ...  אל הספר
מוסד ביאליק