חינוך על יסודי — בתי־ספר חקלאיים ומקצועיים, 'כיתות המשך' ובתי־ספר מחוזיים של זרם העובדים.

220 בר לב תשל"ז , עמ' ; 161-62 קיל תשמ"ז , בתוך : החינוך הדתי בגבורותיו , עמ' ; 173-172 על ראשית החינוך התיכון בקיבוץ הדתי ראה , סילברמן תשנ"ב , עמ' ; 197-128 בר לב , עיונים בתקומת ישראל , ( 1996 ) מס' . 425-402 , 6 221 שם , בר לב תשמ"ב , בתוך : ספר שרגאי , עמ' . 222-206 החינוך הלאומית כבר פעלו כמה בתי ספר מקצועיים ובתי ספר למלאכה . בירושלים פעל בית הספר 'בצלאל , ' ב 1910 נוסד ביפו בית ספר לנגינה , זמן קצר אחרי כן נוסד בית ספר לנגינה בירושלים , ולאחר כיבוש הארץ בידי הבריטים חודש בית הספר ביפו ונוסד בית ספר לנגינה גם בחיפה . בתי הספר הללו השפיעו על אופי מקצוע השירה בבית הספר הלאומי . תמיכת המחלקה לחינוך בבתי הספר הללו היתה קטנה מאוד . לפני מלחמת העולם הראשונה ייסד ועד 'חובבי ציון' בית ספר חקלאי בפתח תקווה ולאחר המלחמה נפתח שוב . בראשית שנות העשרים היו כמה בתי ספר קטנים למלאכה , בתי ספר לתפירה לבנות בירושלים , ביפו , בטבריה ובחברון . הם הוקמו בידי חברות ואגודות פילנתרופיות למיניהן , וועד החינוך סייע להם במורים לעברית 223 וללימודים כלליים . בתרצ , ( 1932 / 3 ) ג" השנה הראשונה להפעלת רשת ...  אל הספר
מוסד ביאליק