גן־הילדים.

החינוך בגיל הרך , בעיקר בגן הילדים , ביישוב העברי עבר בזמן קצר תמורות מרחיקות לכת . כבר בראשית התארגנותה של מערכת החינוך הלאומי הפך גן הילדים המסורתי , שהיה מיוסד על ישיבה פסיבית של התלמידים סביב החדר , שארכה שעות , למרכז של חינוך יצירתי . יוחסו לו תפקידים בעלי ערך פדגוגי וחברתי כאחד : הוא אפשר לאשה ליטול חלק בעבודת בניין הארץ , תרם להפצת השפה 143 שם ; ועיין גם , ספר החינוך והתרבות , א , תשי"א ; מרחביה . 1957 144 'דין וחשבון של מחלקת החנוך לשנת תרפ-ו"תרפ , ' ( 1926 / 7-1925 / 6 ) ז" בתוך : דין וחשבון האכסקוטיבה של ההסתדרות הציונית לקונגרס הציוני החמישה עשר , , 1927 עמ' . 301 העברית והיה גורם ממזג המקטין פערים ויוצר דפוסי תרבות והליכות חיים . עם התפתחות גן הילדים הוקדשה בו שימת לב לטיפוח אינטלקטואלי ולהכשרת כלים ללימוד בבית הספר העממי . בשנת תרפ"ו מונה למפקח על הגנים יצחק אלתרמן , שניהל בחוץ לארץ קורסים עבריים לגננות . בוטלה השיטה שרווחה זמן מה , שלפיה אורגנו גנים גדולים , מרובי כיתות , ובמקומה נקבעו גנים בני כיתה אחת או שתיים , מפוזרים בשכונות . התבססה שיטת העבודה החופשית , שלא על פי ת...  אל הספר
מוסד ביאליק