יסודות החוקה.

חוקת החינוך התבססה על איחוד החינוך בהנהלה מרוכזת ועל אוטונומיה פנימית לכל זרם מוכר בחינוך . היא הכירה בשלושה זרמים וביקשה להקנות להם זכויות שוות : בתי ספר כלליים , בתי ספר של 'המזרחי' ובתי ספר של העובדים . סימן ההיכר של כל המוסדות המרכזיים במסגרת החוקה הזאת הוא הרכבם הפוליטי . נקבע שבין חמשת חברי הוועד המנהל חייבים , למצער , שניים להיות אנשי הזרם הכללי , אחד — איש זרם 'המזרחי , ' ואחד — איש זרם העובדים . לגבי ועד החינוך נקבע , ששבעה מתוך 11 חבריו יבחר הוועד הלאומי בהסכם עם הסוכנות 138 'זכרון דברים להעברת החנוך מרשות הסוכנות היהודית לרשותה של כנסת ישראל , ' בתוך : דין וחשבון הועד הלאומי למושב השלישי של אסיפת הנבחרים , אדר ב' תרצ-ב"ניסן תרצ"ד , ירושלים תרצ , 1934 / ד" סעיף , 11 עמ' כט . 139 שם . 140 אצ"מ , , J 17 / 273 נספח לפרטיכל מישיבת הסוכנות היהודית , הועד הלאומי , עירית תל אביב וארגון ההורים במושבות , . 1 . 9 . 1932 היהודית — שני המוסדות שהם היסוד למבנה הפוליטי של התנועה הציונית והיישוב בארץ . בין שבעת הנבחרים הללו יהיו שלושה אנשי הזרם הכללי , שניים — אנשי זרם 'המזרחי , ' ושניים — ...  אל הספר
מוסד ביאליק