חוקת החינוך של ההסתדרות הציונית, תרפ"ז-תרפ"ט.

הדיון בקונגרס הציוני הט"ו ב 1927 בשאלות הבעלות על החינוך ומבנהו וההחלטות שהתקבלו בקונגרס הציוני הט"ז ב 1929 הביאו גם לידי שינויים שנגעו במבנה הארגונים ובסמכויותיהם של מוסדות החינוך . ההנהלה הארצישראלית של הסוכנות היהודית נקבעה לגוף המכריע בכל שאלות המנהל והכספים . בקונגרס הט"ו הוחלט כי בסמכות ועד החינוך כלולה קביעת התקציב השנתי למוסדות החינוך , והקונגרס הט"ז אישר זאת . בקונגרס הט"ו נקבע כי ועד החינוך 131 שם , עמ' . 10 132 'החלטות הקונגרס בענין החינוך , ' הד החנוך , ד ו"ט ) בחשון תר , ( ץ" גיל' , 'א עמ' . 20-17 יקבע תוכנית מינימום ומקסימום של שעות הלימוד בבתי הספר , והקונגרס הט"ז החליט כי ועד החינוך יקבע רק תוכנית משותפת מינימלית לכל בתי הספר . המונח 'חוות דעת / כביטוי לדרך עבודתו של ועד החינוך , שכיח יותר בהחלטות הקונגרס הט"ז , אך סעיף בנוסח הראשון של חוקת החינוך שאישר הקונגרס הט"ו והושמט על פי החלטות הקונגרס הט"ז , מבטא את טיבו של התהליך , ובו נאמר כי  אל הספר
מוסד ביאליק