תקנות החינוך, תרפ"א.

בתום מלחמת העולם הראשונה הפך ועד החינוך שהוקם בשלהי 'מלחמת השפות' למוסד העליון לענייני החינוך הלאומי . ואולם , כבר בשנת תרפ"א נקבע כי 'בראש מוסדות החינוך בא "י וסביבותיה עומדים ועד החינוך והנהלת מחלקת החינוך' . אותה עת היה ועד החינוך מורכב מנציגות פריטטית של ההסתדרות הציונית , היישוב בארץ והסתדרות המורים . הנהלת מחלקת החינוך הורכבה משלושה חברים : מנהל המחלקה ושני מפקחים , האחד מפקח על בתי הספר של הדתיים והאחר — על בתי הספר הכלליים . מחלקת החינוך , כגוף מבצע , לא הוכפפה לוועד החינוך . את מנהל המחלקה והמפקחים מינה 'ועד הצירים , ' מתוך רשימה שהגיש ועד החינוך . הנהלת מחלקת החינוך היתה אחראית למעשיה בפני ועד הצירים ולוועד החינוך היתה זכות הביקורת עליהם . הוועד הוסמך להחליט בעניינים האלה : ( 1 ) סידור בתי הספר ותקנותיהם ; ( 2 ) הכנת תוכניות לימוד ; ( 3 ) הכנת התקציבים ושינויים בהם ; ( 4 ) ייסוד בתי ספר חדשים ; ( 5 ) סגירת בתי ספר ; ( 6 ) מינויי מנהלים ופיטוריהם ; ( 7 ) פיטורי מורים ; ( 8 ) בקשות מורים וחלונותיהם ; ( 9 ) הכנת ספרי לימוד ; ( 10 ) בניין בתים למוסדות החינוך . לכאורה , היה ועד הח...  אל הספר
מוסד ביאליק