'ועדת העשרים' ושאלת הבעלות על החינוך, 1928-1926.

הוועדה פעלה בשנת , 1926 הניחה את היסוד החוקתי למבנה הזרמים בחינוך , ונתנה תוקף למצב שלפיו החינוך הוא מפעלה של ההסתדרות הציונית , והיא אחראית להחזקתו . 35 שם , עמ' . 4 36 ראה , 'הסכם עם באי כח ועידת המורים , כ"ח כסלו תרפ , 'א" בתוך : ספר התעודות , תש"ט , עמ' . 102-101 37 'תזכיר ההנהלה הציונית למושב השלישי של אסיפת הנבחרים הראשונה , ' בתוך : ספר התעודות , תש"ט , עמ' . 117-116 38 שיפמן , העולם '' כ ) א בתשרי תרפ , ( ו" גיל' , 'מ עמ' 1784-783 ( ה' במרחשון תרפ , ( ו" גיל' מ"ב , עמ' . 827 39 'החלטות הקונגרס הציוני הארבעה עשר , ' העולם א"כ ) בתשרי תרפ , ( ו" גיל' , 'מ עמ' . 788 ב'ועדת העשרים' יוצגו שלושה גורמים על בסיס פריטטי : ההסתדרות הציונית , היישוב בארץ והסתדרות המורים . נציגי ההסתדרות הכללית של העובדים נאבקו שכם אחד להעברת הבעלות לידי היישוב , בעוד ששאר הנציגים , להוציא בא כוח מחלקת הכספים של ההסתדרות הציונית , עמדו על אחדותה של המערכת בבעלות ההסתדרות הציונית ומוסדותיה . ד"ר בן ציון מוסינזון , שהיה אז ממלא מקום מנהל מחלקת החינוך , ביטא את דעת הרוב , ולפיה כשם שההסתדרות הציונית נושאת באח...  אל הספר
מוסד ביאליק