תוכן העניינים

טבלאות ח רשימת ק יצורים ט מבוא 1 מרכזיותו של החינוך העברי ב'בית הלאומי' המוקם בארץ ישראל 1 הבעלות על החינוך הלאומי וה'זרמים' בחינוך 2 תחילת ההתארגנות של מערכת החינוך העברית בארץ ישראל 4 הבעלות על החינוך הלאומי בארץ , 8 1932-1918 ' ועדת העשרים' ושאלת הבעלות על החינוך , 11 1928-1926 העברת הבעלות על החינוך לוועד הלאומי , 14 1932 התהוות הזרמים בחינוך בשנות העשרים 17 מאבק וגיבוש , תרצ-ב"תש 24 ב" דפוסי ארגון ומנהל בחינוך הלאומי 38 תקנות החינוך , תרפ 39 א" חוקת החינוך של ההסתדרות הציונית , תרפ-ז"תרפ 40 ט" חוקת החינוך של כנסת ישראל , תרצ 41 ג" יסודות החוקה ; 43 מחלקת החינוך 44 דפוסי החינוך ובתי הספר 47 גן הילדים 49 בית הספר העממי והשתקפותו במבנה הזרמים 53 בית הספר העממי הכללי ; 55 בית הספר העממי החרדי 'המזרחי' : 61 בית הספר העממי בזרם העובדים 67 מערכת החינוך הקיבוצית 74 החינוך המיוחד 76 החינוך התיכון 77 בחינות הבגרות - , 80 תוכנית הלימודים בבית הספר התיכון , 84 הישיבה התיכונית 90 חינוך על יסודי — בתי ספר חקלאיים ומקצועיים , 'כיתות המשך' ובתי ספר מחוזיים של זרם העובדים 90 הכשרת מורים 98 הכשרת ה...  אל הספר
מוסד ביאליק