ה"סך הכל" מתייחס לאתרים, אשר ניתן לתארך לתקופת בית שני, המשנה והתלמוד. הוספתי את שני האתרים ליד עין־סמיה, אשר נסקרו במסגרת סקר אפרים ובנימין (מס' ‭,(66-65‬ בשני אתרים אלה יש מימצא רומי וביזנטי.