מפתח היצירות

מתוך:הומרוס > הומרוס

ה ' אודיסיה' שיר ראשון ; 80 64 40 שיר שלישי ; 91 84 24 שיר רביעי 23 ; 73 שיר חמישי ; 80 47 42 41 שיר שישי ; 93 68 40 שיר שביעי ; 91 40 שיר שמיני ; 64 שיר תשיעי ; 87 81 74 41 שיר עשירי ; 74 73 41 שיר אחד עשר ; 88 41 שיר שנים עשר 23 ; 72 41 שיר שלושה עשר 50 41 39 ; 80 שיר ארבעה עשר ; 39 שיר חמישה עשר ; 89 39 שיר שישה עשר ; 39 שיר שבעה עשר ; 89 43 39 שיר שמונה עשר ; 43 שיר תשעה עשר ; 89 72 39 שיר עשרים ; 43 שיר עשרים ואחד ; 39 שיר עשרים ושניים ; 92 72 39 שיר עשרים ושלושה ; 39 שיר עשרים וארבעה 84 ה ' אויריפודיה' 8 ' אוליסס ' ( אנטיסטנוס ) 100 ' איון' ( אפלטון ) 98 ' אייס' ( סופוקלס ) 85 ' ה איליארה ' שיר ראשון 52 51 46 32 31 20 8 ; 69 66 63 62 שיר שני 77 57 ; 84 שיר שלישי 84 83 56 3412 ; 93 שיר רביעי 57 55 35 34 23 ; 94 92 59 58 שיר חמישי 20 12 ; 96-95 63-62 57 55 46 34 שיר  אל הספר
מוסד ביאליק