אחרית דבר: המהלכים בין העולמות

" המהלכים בין העולמות" אלו יחידים המשנים את זהותם הדתית במובן של שינוי מרובה צירים : חיצוני ( כלבוש והתנהגות , ( פנימי ( מחילוני לדתי ולהפך ) ומיקום חברתי ( מחילוני לחרדי ולהפך . ( שינוי ארוך ומורכב זה נבחן בספר זה באמצעות סיפורי חיים , טקסים ושרטוט התמונה המחקרית של העולם החווייתי הקשור לשינוי זהות דתית בישראל . מבט השוואתי זה מבליט את שני צדי המטבע : מחד גיסא , סימטריה ישירה בין התהליכים שעוברים " חוזרים בתשובה" ו"חוזרים בשאלה ; " מאידך גיסא , הניגודים החריפים ביניהם . שלושת חלקי הספר , שדה המחקר , שינוי הזהות , קשיי קליטה ורצון להשתייך מראים תמונה מורכבת למדי . היחידים מאתגרים את גבולות הקהילה שבה הם חיים ושאליה הם מבקשים להיכנס . ההליכה בין העולמות ( החרדי , הדתי והחילוני ) מבנים סדר חיים מחדש לא רק להם עצמם , כי אם למשפחתם ולקהילה כולה . לאורך הספר השתמשתי במילה לימינליות כתמה מרכזית בתהליך שינוי הזהות לשלביו השונים . הקשר שבין המרת זהות וטקסי הגדרה אישיים לימדה על מגוון מאפייני השינוי המורכבים . המצב הלימינלי יכול להצביע על שני כיוונים : מצד אחד , קשיים מרובים ( יחיד התקוע בין הע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד