ה. עבודה ומשחק; עבודה ופנאי; זרימה וקומיוניטס

37 בהמשך עבודתו מרחיב טרנר את הדיון ומציע וריאציות שונות למושגים לימינליות ולימינוידיות וכולל בתוכם מצבים שונים של עבודה ומשחק ;( Work and Play ) עבודה ופנאי ;( Work and Leisure ) זרימה ( Flow ) וקומיוניטס ( Communitas ) כפי שנראה להלן . עבודה ומשחק : בחברות מסורתיות עבודה ( work ) היא פעילות טוטלית , כולל עבודת האל , שאינה חלק מתחום המשחק שבעצם כמעט אינו קיים . בפעילויות אלה משתתפת כל הקהילה . הטקס והלימינליות מופיעים בצורה " טהורה" וטבעית כחלק ממערך מבנה החיים החברתיים . לעומת זאת , משחק ( play ) הוא פעילות 38 סימבולית ( כמשחקי מילים , מסכות , ( המאפיינת חברות לא מסורתיות הלימינוידיות מתקשרת בעיקר לפעילות זו . עבודה ופנאי : את השוני בין מצבי לימינליות ולימינוידיות נמצא גם בתפיסת הזמן המתייחסת לעבודה ( work ) ולפנאי . ( leisure ) בחברות תעשייתיות השליטה בזמן היא טוטלית , ולכן גם השליטה במה שאנו מכנים " פנאי" מוגבלת לאחר שעות העבודה ; בחברות שבטיות מסורתיות הפנאי הוא בעצם חלק ממערך ה"עבודה" והוא כמעט אינו קיים במציאות  אל הספר
הקיבוץ המאוחד