דברי־פתיחה: היש מבטא תקני?

היש לנו מבטא תקני ? דומה , דוברי עברית בעלי הכרה ישיבו על כך בחיוב , ודוברים רבים מצפונם נוקפם על שאינם מבטאים לפי התקן . מבטא תקני — משמעו בראש וראשונה הברה ספרדית , להבדיל מן ההברה האשכנזית — והרי ההברה הספרדית שגורה לכאורה בפי כולנו ; אלא שהמהדרים מוסיפים , כי אין יוצאים ידי חובת התקן עד שאין מבצעים כהלכה את 'ההגאים המזרחיים , ' היינו את אותיות אחה"ע ואת העיצורים הנחציים טי "ת' , צ ד "י , קו"ף . לשון אחר : לדעת המהדרים או המחמירים המבטא הערבי התקני צריך לשמש מופת מחייב למבטא העברי . אדרש לסוגייה זו אגב עיון בספר 'המבטא העברי במאבקו' מאת ר"ר אברהם מטלון . * המייצג עמדה טהרנית מזרחית , שלפיה דין המבטא העברי הוא למעשה כדין המבטא הערבי . הדברים אמורים בעיקר בעי "ן ובחי" ת , שרבים משמיעים אותן כאל"ף וככ"ף רפה ; ברי"ש , שראוי ( לדעת מטלון ) שתהיה לשונית ולא 'ענבלית , ' רכה ומתחנחנת , בנגינתה בקצת לשונות אירופיות ; בוי"ו , שאנו משווים אותה לבי"ת רפה * הוצאת הדר , תל אביב . 1979 ומעוותים בכך את דינה , שכן הוי"ו בעברית צריכה להישמע כמקבילתה בערבית או wo באנגלית ; בטי"ת , צד "י , קו"ף ( העיצו...  אל הספר
מוסד ביאליק