ר' יחיאל, משמשו של שבתי־צבי

בסוף נוסח ראשון של 'תורת הקנאות' לר' יעקב עמדן 'מה שלקט אחד מבעלי בתים דק"ק אמשטרדם שהיה באותו זמן ודבר עם כמה מאנשי שבתי צבי ששימשו אותו עד עת כפירתו ואז עזבוהו והלכו מאתו , ' נמצא כתוב : 'וכן המשרת של שבתי צבי ששימשו י"ג שנים עד שכפר באלהי ישראל ואז ברח ממנו . אחר איזה שנים בא לכאן אמשטרדם וגם הוא אכל אצלינו בעלי בתים וסיפר לנו ג"כ הרבה דברים' ם היה המשרת הזה של שבתי צבי , אשר שימש במחיצתו י"ג שנים עד שעת הכפירה ואשר מפיו קיבל בעל המקור 'הרבה דברים' ? להיכן ברח , אחרי אשר המיר שבתי צבי ונבואתו נתבדתה ? האם נשארו אילו עקבות מחייו ומפעולותיו גם אחרי המרת שבתי צבי ז היכן היה לפני בואו לאמשטרדם , ששם סיפר לבעל המקור את זכרונותיו , ואימתי בא לאמשטרדם , ולשם מה בא לשם ? בשל סתמיותה של ידיעה קצרה זו ב'תורת הקנאות' לא / 7 V & 7 תשומת לב החוקרים , ואיש מכותבי תולדות השבתאות לא הזכיר את המשרת הנעלם הזה ולא חתר לגלות את שמו ואת גורלו . נדמה לי כי ניתנה האפשרות להפיץ אור על פרשה סתומה זו , שיש בה כדי ללמדנו מכמה בחינות . כבר הורה בצדק דוד כהנא ' , ? כי נוסח ראשון זה אשר 'בתורת הקנאות' הוא העתקה ...  אל הספר
מוסד ביאליק