הערות

1 ראו למשל קביעותיהן של חוקרות בולטות : . Jn / ir ? ,, 1996 ; Broude & Garrard , 1994 ; Schor , 1997 2 אמנות פמיניסטית נוצרה לא רק בארצות-הברית במהלך שנות השבעים , אלא פרחה גס ברחב אירופה ובמדינות אחרות בעולם . run f הרצת השתמשה במילה לראשונה בשנות התשעים לאחר שהוצעה לה על ידי ורדה ביקוביצקי . 4 תופעה זו התרחשה אף בתקופת מלחמת העולם הראשונה . 5 מובן שנשים אלו לא ייצגו את כלל הנשים בארצות-הברית , אלא שכבה סוציו-אקונומית וגזעית מסוימת ונשים לבנות מן הפרוורים . ( 6 להרחבה ראו . Tong , 1989 : 95-138 7 להרחבה בנושא החלוקה לדורות , ראו . Gouma-Peterson & Mathews , 1987 8 להרחבה על אמנות מהותנית ועל הוויכוח הערכי שניטש אודותיה , ראו . Phelan , 2001 : 37 ; Solomon-Godeau , 2007 : 337 345 9 ראו למשל . Cottingham , 2000 10 ראו למשל מהקרן היסודי והחלוצי של ברוד וגאררד : ; Broude & Garrard , 1994 ואת המחקר המקיף האחרון אורות תקופה זאת : . Butler , 2007 11 אברמוביץ לא ביססה את מירב יצירתה על האג'נדה הפמיניסטית והיא אינה מזוהה איתה באופן מובהק , ועם זאת , כל ספר מחקרי שהוקדש לנושא של שילוב פמיניז...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד