אפרים לוצאטו: גאולה

מגילת ספר הנותן אמרי שפר מעשי ידי אומן המשכיל מליץ ומשורר החכם והרופא המובהק כה"ר אפרים לוצאטו יצ"ו . הלא היא מחברת שלושה פרקי שירה משמיעי ישועה . הגאולה העתידה המיועדת על ידי נביאינו הקדושים והנאמנים למייחלים לה' י ת"ש : הכינה וגם חקרה לבקשת הגביר הנעלה הטוב והישר אהוב לשמימ ולבריות , אוהב מלאכת הניגון וחכמת השיר ודורש דעת ותבונות כה"ר אברהם מינדיס םורטאדו השי"ו בלונדון : בשנת למען ת'מ'צ'ר והתענגתם לפרט קטן לב"ע : ATTO 1 Recit . ציון ציון עוד יש תיקרה לפעלתך T \ : * ?• עוד יש " שכר T T וא להי W 7 בך אוה גם חסד נער לך זכר . Aria . אל מאז הראנו פלא כי שמענו קול מוסר : - T T חטאתינו הטו אלה ויי ממנו סר . T : ~ T v  אל הספר
מוסד ביאליק