משורר עברי-איטלקי על המידות הרעות של בני-זמנו ['תוכחת מגולה' לשמחה קאלימאני]

שירת ישראל באיטליה בין המאות הט"ו והי"ח אינה ידועה כדרוש לחוקרי הספרות העברית . אחדימ מנציגיה המובהקים זכו אמנם באחרונה למהדורות שלמות או חלקיות של כתביהם' ובין אלה יש להזכיר את יהודה אריה ממודינא' יעקב ועמנואל פראנסיש' משה חיים , אפרים ויצחק לוצאטו' שמואל רומאנילי . ברם חסרים לנו עדיין הוצאות של משוררים אחרים מכני אותה האסכולה' כשם שחסרים אנו גם רשימה של שמותיהם וסקירה על תרומתם לספרותנו . לפני מאה וחמישים שנה ויותר ניסו מלומדים מועטים לעורר תשומת לב לשירה זו' אך הם לא היו מסוגלים לעשות עבודה שלימה" ואולי אף לא התכוונו לכך . מכל מקום הם הניחו לבאים אחריהם מקום רב להתגדר בוי . 1 הראשון בין יהודי איטליה שאסף קצת חומר על גדולי הסופרים והמשוררים העבריים במאות השנים האחרונות היה אליהו מורפורגו . עיין Discorso prommziato da EHa . Morpurgo capo della nazione ebrea di Gradisca , Gorizia 1782 , p . 65-76 על משוררי איטליה מדובר במיוחד בעמי . 76-73 סקירה קצרה מאוד על שירה זו ( עמנואל הרומי , יהודה אריה ממודינא , משה זכות , שבתי חיים מאריני , אפרים לוצאטו ) כלולה גם בספריהם של G . Andres , DeWori...  אל הספר
מוסד ביאליק