ג. המחבר

מיהו מחברו של מחזה היתולים מופלא זה' ומה ניתן לשער הזמן שבו חי ? אמנם אף אחד מארבעת כתה"י שבידינו אין לו שער מלא' שבו כתובים שם המחבר וזמנו' ועם זה הנוסח עצמו נותן לנו כמה נקודות אחיזה להשיב על השאלה האמורה . אין ספק ששמו הפרטי של מחבר הקומדיה היה יהודה' כמוכח מן הכותרת 'וזאת ליהודה ויאמר' של שיר הפתיחה בכת"י א . וראיה לכך' ששיר זה מאת מחבר הקומדיה הוא ולא מאת אחד ממכריו או של מעתיק אחרון' הריהם שני הטורים הראשונים : הדור ראו חדש אשר מלאתי ישן כשמן טוב בתוך צפחת . גם בתוך 'פרולוגו' שבכת"י ג יש רמז לשמו של המחבר המכונה כאן 'האר"י שבחבורה / הגרשיים שבתיבה האר"י מוכיחים ברור' שהכוונה היא לכינויו של השם יהודה שבמקרא ( ומכאן התרגום האיטלקי 'ליאונה . ( ' שני כתה"י המאוחרים ג ד באים מתוך ספרייתו של שמשון כהן מודון ' ( 1727—1679 ) ולפי זה זמן כתיבתם לא יאוחר מתחילת המאה הי"ח . כת"י ב סימנים לדבר' שהוא בן המאה 8881 שכן היה פעם ברשותו של א . י . ש . גראציאנו ( נפטר ( 1685 ורשומה עליו השנה . 1626 התאריך הקדום ביותר ( 1618 ) נמצא בקולופון יצחק סיני מקו לוניא בסוף כת"י ג . ואם נניח ' שהעתקה זו נעש...  אל הספר
מוסד ביאליק