א. ראשיתו של הפיוט בדרום־איטליה

הסיבות הישירות שגרמו לתחייתה של הלשון העברית ולצמיחתו של הפיוט באיטליה איבן נהירות לנו כיום . אולמ אין לפקפק בכך' כי ספרות ארץ ישראל שימשה ליהודי איטליה דוגמה ומופת משך תקופה ארוכה . ראשיתו של הפיוט הישראלי במאה הרביעית בקירוב' ואילו השירים העברים הראשונים שהגיעו לידינו מאיטליה נתחברו חמש מאות שנה לאחר מכן . תוך ריווח זמן זה נתגבשו במלואם הסוגים והצורות האופייניים למלאכת הפיוט' כגון ה'יוצו" בצירוף הקטעים המלווים אותו ' ) אופן / 'זולת / 'גאולה' ובד ' ( ' ה'קרובה' למיניה' ה'עבודה' ליום הכיפורים ועוד . במסגרת זו נתפתחו ושוכללו גם דרכי החריזה והמיקצב' האליטראציה והאקרוסטיכון' ובראש וראשונה הסגנון 'הפייטני' המיוחד שהעניק לנו שפע של חידושי לשון' ביניהם לא מעטים המצויינים באופיים הנועז . יהודי איטליה קיבלו באהבה את המסורת עתיקת הימים שהועברה אליהם מן המזרח' אולם לא נשתעבדו לה ולא הפכו למאספים אחרי המחנה . ועם כל הכבוד שרחשו לקודמיהם נטלו לעצמם חופש מסוים בחיבור השירים : היצירות המעולות של האסכולה האיטלקית אינן מעשה חיקוי גרידא' אלא מפליאות את הקורא בדרך הרצאתן הבלתי אמצעית וברעננותן . ואל בא ...  אל הספר
מוסד ביאליק