הערות

מבוא כללי . 1 כגון : ח . נ . ביאליק , דרכי התיאטרון העברי , במה ב , נובמבר , 1933 עמ' 2 ואילך . ג . חנוך , על הדראמה העברית , פרקי מבוא , במה , תש"ה , א מד עמ' 32 ואילך . J . Schirman Drama , Ency . Judaica , Eschkol VI 1-17 . ועוד . . 2 ועיין ח . שירמן , הדראמה העברית במאה השבע עשרה , מאזניים חוב' , 'ד תרצ-ה עמ' . 645-623 . 3 לעניין היסודות הדראמאטיים בימתי מדבר' עיין במאמרי : היסודות המיתיים ב'מתי מדברי , משא , . 30 . 12 . 1960 . 4 אמות מידה אלה נוסחו בצורה מדויקת ומשכנעת על ידי : M . C . Beardsley , Aesthetics , N . Y . 1958 . . 5 העבודה סמוכה על עבודות רבות בתורת הדראמה . הקורא ימצא את המקורות בהערות ובביבליונראפיה . . 6 נ . רוטשטרייך , המחשבה היהודית בעת החדשה , תש-ה , א , עמ' . 303 . 7 ועיין בנידון זה : פ . לחובר , תולדות הספרות העברית החדשה , תשי"ד , א , עמי ; 40 שם , עמי 143 ( הערה שבה הוא מונה שורה ארוכה של מחזות אליגוריים שהושפעו מרמח-ל ) חלק ראשון : נושאים [ מבוא ] G . Baker , Dramatic Technique , [ Cambridge , U . S . A . 1947 ] p . 14 . . 1 E . Staiger , Grundbegriffe der ...  אל הספר
מוסד ביאליק