ביבליוגרפיה

אוקליינסקי : 1990 ) . MocKBa : CoBeTCKHH בישי מזל מאושרים ) OKJIHHCKHH K ) . M ., Cnacmjwebie HeydcmmiKii nHcaTejib , 1990 . אורלובה וקופלב : 1988 ) . Ann Arbor : אנו חיינו במוסקווה ) Panca OpjiOBa , JleB KonejieB . Mbi MUJIU 6 Moacee Ardis , 1988 . אחמטובה : 1976 . ) . JleHHHrpa / 1 : JIeHH 3 fla 1 \ 1976 שירה ופרחה ) AHHa AxMaTOBa . Cmuxu u np 03 a איווינסקיה : 1978 Olga Ivinskaya , A Captiveof Time , Translated by Max Hayward . New York : Doubleday , 1978 . איינשטיין : 1950 Albert Einstein , Out of My Later Years . New York : Philosophical Library , 1950 . איסטמן : 1934 . Max Eastman , Artists in Uniform . New York : Knopf , 1934 אירינה ארנבות : 1935 . V [ pHHa 3 pe \ i 6 ypr , JlomapuHZCKaf i uiKOJia . 3 aMeniKii < ppaHny 3 CK 0 u MKosibHuupi . ( בית הספר לוטרינגסקיה : רשימותיה של תלמידה צרפתייה ) . MocKBa : XyjjroKecTBeHHaa jiHTepaTypa , 1935 אלטמן : 1991 Ilya Altman , Toward the Historyof The Black Book ' , Yad VashemStudies 2 \ , Edited by Aharon Weiss . Jerusalem 1991 . אלטשולר...  אל הספר
מוסד ביאליק