פרק שלישי לבנה עם לחם קל וכנאפה מגבינה לבנה: מסורת ומודרניות נפגשות

החשיבה התיאורטית רואה במודרניזציה תהליך היסטורי שבו חברה פשוטה , שתחומי העיסוק של חבריה שזורים זה בזה ושתפיסת עולמה דתית בעיקרה , משתנה בהדרגה לחברה עתירת ידע , המאדירה את החדש ובנויה ממעגלי מומחיות . ( Habermas , 1986 ) בהעדיפה את החדש על הישן , הופכת המודרניות את החדש לערך בסיסי המגדיר מחדש ערכים אחרים . המודרניות , בניגוד למסורת , מקדשת את הקדמה תחת האמונה בכוח טרנסצנדנטי . ( Vatimo , 1988 ) השילוב בין התמקצעות גוברת ובין חילון והעלאת החדש לממד של קדושה הובילו לזיהויה של המודרניות עם כלכלה קפיטליסטית , הבאה לידי ביטוי באמצעות הפצה נרחבת של טובים ורעיונות , ( Simmel , 1971 ) עם עלייה בניעות החברתית ועם שינוי מערך היחסים בין קבוצות אתניות . " מודרניות" היא מילת מפתח עבור הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל . היא קשורה להבניית סגנון חיים המעודד הינתקות מבוקרת מן העבר וניעות , וביטוייה הם עלייה ברמת ההשכלה , הגדלת מרחב המקצועות , כניסה הדרגתית למעמד הבינוני , הכרה בשוויון זכויותיהם בישראל , צריכת ראווה של מוצרים חדשים וכן אימוץ דפוסי חיים הנתפסים כמערביים יותר והתאמתם לדרישות ולצרכים הספציפיים ...  אל הספר
כרמל