יצחק הגרני, משורר עברי מפרובאנס

בכתב יד עברי מספריית מינכן אפשר לקרוא' בין שני חיבורים על תורת התכונה מן המאה הי"ד' אסופה קטנה של שירים עבריים' שאין לה כל נגיעה לשאר הטקסטים . המעתיק' שחשש מן הסתם להניח את הנייר חלק' טרח למלא את ששת הדפים שנותרו ריקים' וכך נשתמר והגיע אלינו חלק מיצירתו של הגרני ' משורר משלהי המאה הי"ג . קטע זה' שוודאי אין בו כדי לגלות את טיבו של המחבר גילוי שלם' מאפשר לנו' מכל מקום' להכיר בו את הדמות המקורית ביותר של השירה העברית בפרובאנס . הגרני קרבן של יצריו' מורדף ומושמץ על ידי בני דורו' הערה עצמו על גבי הנייר יותר מכפי שמקובל היה באותם הימים . מי יודע' אילו וידויי נפש נגנזו באותו חלק של יצירתו שירד לטמיון ? ומי יודע — אולי לא בדרך מקרה ירד אותו חלק לטמיון ? כדי לעמוד על הגורל' שמונה להם למשוררים בדורות יבואו' אין אנו צריכים אלא להשוות את גורלה המר של יצירת הגרני אל הצלחתה של 'בחינת עולמי מאת בן דורו ידעיה הפניני . אותה שירה פאתיטית' שיש בה אמנם הרבה כובד ראש' אם גם הרבה כובד סגנון' ושנושאה הוא באנאלי למדי ' נשתמרה בכתכי יד לאין ספור' עם פירושים ובלא פירושים' בשישים מהדורות ויותר' בעוד שמו של הג...  אל הספר
מוסד ביאליק