בדרך ממצרים לארץ־ישראל

האוניה שיהודה הלוי בחר לו לנסיעתו עגנה באלכסנדריה' וכפי שראינו מקודם שימשה לו כמקום מגורים . מתוך האיגרת שבו נצר שלח ביום ג בסיון אל פלוני בשם אבו אסחאק ( קיימברידז' ( ULC Or . 1080 J 258 למדים אנו' שיהודה הלוי עלה ' לאוניה זו ארבעה ימים לפני כן' היינו בכ"ז באייר . בו נצר שימש ליהודה הלוי כעין דוור והביא לו לאוניה את המכתבים שהגיעו בשבילו' ומאידך גיסא קיבל ממנו את המכתבים שנועדו למשלוח מאלכסנדריה . 60 א כ"י 13 J 14 f . l גויטיין א , . 46 , 37 61 א . שייבר , איגרת לא ידועה מיהודה הלוי לשמואל הנגיד - תרביץ לו ( תשכ"ז . 157-156 , ( 1966- 62 גויטיין , שם , לו , . 299 בו נצר מתאר את המצב בנמל בבהירות רבה : 'האוניות הנוסעות אל ספרד' אל מהדיה' טריפולי ' סיציליה וביזנטיון הפליגו ומצאו רוח טובה . לא נשארה אלא האוניה של מושל מהדיה' היא לא זזה עד עתה . ואולם רבנו יהודה הלוי שמרהו ' צורו' עלה על האוניה והוא כבר שוהה בה ארבעה ימים' ועדיין אין רוח טובה בשבילם . יגזור לו ה' נסיעה בשלום " .. בין שירי הים של יהודה הלוי יש שניים ' ) זה רוחך צד מערב רקוח' ' 'אלהי אל תשבר משברי ים ' ( ' שבהם פונה המשורר...  אל הספר
מוסד ביאליק