חלפון הלוי אלדמיאטי, הידיד והנדיב

עד שהחל גויטיין בפרסום התעודות הערביות מן הגניזה' לא נודע לנו על אישיותו של חלפון ועל יחסיו עמ יהודה הלוי אלא מה שאפשר היה ללמוד משירי המשורר ומן הכותרות המלוות אותם בדיואן . לפני שנים רבות החליט גויטיין ללקט מתעודות אלו ידיעות על היהודים במסחר של ארצות הים התיכון . תוך כדי עבודה גילה מספר מרשים של איגרות שנשלחו אל חלפון וגם אל מכריו וידידיה . מקריאת הדיואן נתברר לנו' שחלפון הלוי אלדמיאטי היה בעל מעמד בין יהודי המזרח' שוחר תרבות שהעריץ את יהודה הלוי קיבל את פניו במצרים וסייע לו כמיטב יכולתו . אולם ממחקרי גויטיין למדנו' שחלפון היה כמו כן סוחר מצליח שהירבה לנסוע בגלל עסקיו המסועפים' שהיה קשור בכמה ארצות בין ספרד במערב והודו במזרח וביקר בהן' אם כי לפי תנאי התחבורה שבזמנו דרשה כל נסיעה כזו שבועות ואף חודשים . כיום ידוע לנו מפרסומי גויטיין' שחלפון היה גם בספרד פעמים אחדות במשך שנות העשרים והשלושים של המאה הי"ב . הוא היה קשור בספרד לא רק על-ידי מקור עסקיו' אלא גם משום שהיו לו שמ קרובי משפחהי . 2 יש לומר' שלאחר פירסומן של התעודות החדשות בידי גוטיין נראים לנו היחסים בין יהודה הלוי וחלפון באור ...  אל הספר
מוסד ביאליק