ג. בלוסינה

יהודה הלוי הירבה לשוט בארץ ולהתהלך בה . אין ספק שרגלו דרכה בכמה ממחוזות ספרד ועריה . אולם בהתבססנו על החומר הנמסר בדיואן לא נוכל לקבוע אלא את שהותו בלוםינה' בסביליה' בספרד הנוצרית ( דהיינו בטולידו (? ובקורדובה . להלן נדבר על חייו של יהודה הלוי לפי סדר המקומות הניתן פה' אבל יש להדגיש' שאין בזה כוונה לסדר כרונולוגי . החומר הנמצא בידינו אינו מספיק כדי שנכיר' מתי ישב בכל מקום מן המקומות הנ"ל וכדי שנבדיל כין מוקדם למאוחר . אין זה אפילו מן הנמנע' כי באחדים מהם התגורר בתקופה המתוארת בפרקים הקודמים' כלומר עוד 'Moses ibn Ezra — Incidents in his Life' ( JQR , XXIV , pp . 309-320 ; 1935 ) . n בראדי מביא שם גם םיסקאות משירי אבךעזרא ויהודה הלוי , המכילות חומר היסטורי , ואין כאן מקום לחזור על דבריו . בנוגע לעניין כתו של יצחק יש להוסיף עוד את הקטע שלהלן מאת משה אבךעזרא ( שירי החול , מס' קעה , : ( 50-47 ודרור אשר קן לה בצלעותי ובה / שמח כבוד נפשי והשתעשעתי , לולי חיותה את חיותי לא אהי / שואל ובמות לבד הפגעתי , הנה לרגלה נלכדה רגלי בפח / גרות כתוא מכמר והתגלעתי , ולמענה באתי בכור עוני ואת / נפשי בקלע ה...  אל הספר
מוסד ביאליק