היכן נולד יהודה הלוי?

כידוע' לא נזכרה עיר מולדתו של יהודה הלוי אלא ביכתאב אלמחאצ'רה ואלמד'אכרה' של משה אבן עזרא . הפיסקה' המכילה את שם העיר הזאת' נדפסה לראשונה על ידי שטיינשגיידר 1 וכל החוקרים הסתמכו על העתקתו מבלי לערער עליה . ' יש בדעתי לדון כאן בנוסח הפיסקה מחדש' ועל כן מעתיק אני אותה כפי שנתפרסמה אצל שטיינשניידר : ואבו אלחסן בן אללוי אלגואץ עלי אלדרר צאחב אלנואדר ואלגדר ( זוהי ' כנראה' טעות דפוס' והנוסח הנכון הוא אלגרר' ראה D . Kaufmann , Jehuda Ha- u # 7 ( lewi p . 41 אסחק נאלמג'יד ין ] עזרא מן אלמתכלמץ אלפצחא אלבלגא טלטליאן נטליטליאן ] תם קרטביאף . יהודה הלוי ואברהם אבךעזרא היו לפיכך שניהם בני טולידו . אמנם' חסרה אות אחת דווקא בשם המקום' אבל םוף סוף הוספת יו"ד אחת אינה אלא תיקון קל' ואפשר היה לקבלו ללא היסום' לולי נמצא במלה זו עוד שיבוש הקשה מן הנ"ל . גיליתיו כשבדקתי צילום כ"י ברלין' המכיל העתקת כי'י אוקספורד ' 1974 שנעשתה על-ידי הגב' שטיינשניידר והושוותה אל המקור על-ידי בעלה . במקום 'טלטליאן' כתוב שם ' לטליאן / ובצד ימין מעל ללמ"ד הראשונה יש עוד איזו אות' שאינה ברורה ביותר . פניתי למר מ . לוצקי באוקס...  אל הספר
מוסד ביאליק