שמואל הנגיד כמשורר

ההבדל העיקרי בין הפיוט ובין שירת החול אינו כתוכנם' אלא בייעודם . אמנם טשטשו משוררינו הספרדים לעתים תכופות את התחומים שבין שתי הרשויות הללו' והוסיפו מן החול על התוכן הדתי ומן הקודש על התוכן החילוני ' ויש אפילו שחיברו שירי קודש' שלא נועדו לתפילה . ואולם בנוגע לייעודם של הפיוטים' הרי גם הספרדים שמרו עליו וחיברו שירים רבים כאלה לשם השימוש בבית הכנסת ולא לקריאה סתם . לפיוטים היה מקום קבוע בחייה של הקהילה' הם היו קשורים בתפילה' ועל כן זכו מחבריהם להערצה כתלמידי חכמים העוסקים בעבודת הקודש . לא כן שירת החול ; היא היתה מחוסרת ערך שימושי ולא היו קשרים בינה לדת' ומשום כך יש לראות בהכנסת היסוד החילוני אל השירה העברית אחד מן המאורעות הגדולים שבספרותנו . התאמת המשקלים הערביים לשפה העברית היתה רק סימן חיצוני לשינוי רב ערך' שחל ברוח האומה : שהרי המשקלים האלה היו תלויים בתוכן חדש לגמרי ' שבא ממקורות זרים . מובן מאליו' שחידוש נועז כזה יכול להתקבל ולהצליח רק בתנאים המיוחדים לחיי היהודים בספרד . כנראה' היו במדינה זו כבר במחציתה הראשונה של המאה העשירית חוגי משכילים' שהסתגלו במידה כזו לשירה הערבית' עד שלא ר...  אל הספר
מוסד ביאליק