כיבוש קארמונה והריגת המושל אבן־ברזאל; המלחמה אחרי מותו

באותה השנה הלך הנגיד להילחם בספרד המערבית . כידוע התקשר מחמד אבן ברזאל' המושל הישיש של מדינת קארמונה' עם באדיס אחרי היותו בן בריתו של מושל סביליה זמן ממושך . ההיסטוריונים הערביים מוסרים לנו' כי בשנת 1042 / 3 נלחמו בני סביליה בקארמונה והרגו מן המארב את מחמד אבךעבדאללהנ . אולם מן הדיואן של הנגיד מתגלה' כי גם אנשי גרנאדה השתתפו במלחמה הזאת . הכותרת העברית שעל גבי שיר ע"ט משובשת כל כך עד שאי אפשר לעמוד על תוכנה ; במקור הערבי ( הוצ' הרכבי עמ' ( 107 יש גם כן מלים סתומות' אבל את עיקרי ' הדברים אפשר להבין' וזהו תוכנם : בקיץ שנת 1043 ( תת"ג ) הלך איש הנקרא בשם יריד אל מושל קארמונה וכרת עמו ברית אמנה . מחמד אבן ברזאל הפר את בריתו ( עם גרנאדה ' ( וכתוצאה מזה נצטוו בני גרנאדה לצאת נגדו ( זהו פירוש המלים : ונפד' אלכ'רוג . ( ' הם כבשו את רוב המקומות במדינת קארמונה והמושל מת' כלומר נהרג . 50 בשם 'עמלק' מכנה הנגיד את הסלאבים . ראה למשל שיר י , . 108 , 41 51 ביאן אלמגרב , הוצ' לוי פרובנסאל , עמ' . 290 52 עיין בהערה 25 לעיל . 53 דוזי שם ; Abbad , 11 , 209 , 216 ; 281 . אבךעד'ארי , הוצ' לוי-פרובנסאל , ...  אל הספר
מוסד ביאליק