שירי־המלחמה של הנגיד

תיאור הקרב בצורה שירית הריהו סוג חדש שהוכנס על ידי הנגיד לתוך הספרות העברית . בלי ספק קיבל אותו מן השירה הערבית' אשר בה היה נפוץ מאוד עוד בתקופת ה'בערות . ' לרוב שירי המלחמה של הנגיד יש מיבנה אחד : הם מתחילים בדברי שבח והודאה לאל על שהושיע את המחבר בעת צרה' או על שהנחיל לו ניצחון 24 אראה גם כן . L < 5 vi-Proven <; a 1 , VEspagne musuimane , p . 139 בספר הזה ניתן תיאור מפורט של סדרי הצבא הערבי בספרד ושל תכסיסיו במלחמה ( עמי . ( 151-127 על מחנה אויביו' ואחר כך בא החלק העיקרי המכיל את תיאור המאורע — לפעמים באריכות ולפעמים בקיצור נמרץ , לפעמים בהזכרת פרטים חשובים ולפעמים באופן מופשט ומטריאוטיפי . השירים האלה מסתיימים תמיד בתהילה חדשה לאל . לכמה מהם יש שמות מיוחדים' והם : תודה ( ח' ק"ז , ( שירה ( י פ"ח' קמ"ב ' ( תהלה ( כ"ט' ' קי"א' קמ"ד ' ( בשורה ( ל'יג ' ( נגינה ( ע"ט ' ( תחנה ( צ"א ' ( זמרה ( צ"ז' ק"ו' קל"ו' קל"ח' קמ"ג . ( כולם נשלחו משדה הקרב אל יתוסף בנו' ויש ביניהם גם כאלה שנועדו לארצות רחוקות : לארץ ישראל' לבבל ועוד' בוודאי שהיו מריצים אותם עם מכתבים שהכילו תיאור המאורעות' או במקומם ש...  אל הספר
מוסד ביאליק