קווים לתיאור אופיו של אבן־כ'לפון

בספרות העברית שלפני אבן כ'לפון אין אישיות כדוגמתו . הוא היה הראשון בין סופרי ישראל שהפך למשורר כעל מקצוע והתפרנס מחיבוריו . לדברי משה אבן עזרא עשה את שירתו פרקמטיה והיה נוסע ממדינה למדינה כדי למצוא נדיבים שיתמכו בו . 53 ואמנם תוכן שיריו הנמצאים בידינו מאשר בהחלט את דברי אכן עזרא . ברם אין לשירימ שכתב על מנת לקבל פרס מטבע אחד' וכדאי להתבונן באיזו מידה משתנים בהם הרמזים לתשלום המקווה בהתאם לאופי היחסים שבין המחבר והנדיב . לפרקים מדבר אבן כ'לפון דברים ברורים למדי : מן הנדיבים שלא חוננו בדקות חושים יתרה דורש הוא את המגיע לו בלשון גלויה . למשל : : יעדתני -:- וגדרת : 1 : 1 בפיןז 1 1 ? : ואחרת T :- " ולא : כזאת T נגידי : T ואיך תרצה , ידידי , מעשה זה / ולא תבוש ואת ראש לחסידי ( מ , ( 6- 5 , 5 ועתה בוא ו & מ ח את לבבי / ואל תשאיר במוךשיו מכתה ( מ , , ( 15 , 3 ועתה בוא לחיותי ואזכר / לך חסד ידידות הקןדומה ( מ , , ( 16 , 4 ואולם בדרך כלל מסתפק המשורר בדברי שכח לעשרו ולנדיכותו של השר המהולל . יש שהוא מאריך בתיאורם כגון : א # ר חם T עלי ; •• עמו — בשורו ; רפות ; ידיו -ך-ך / והיה T T 1 כמגדל 1...  אל הספר
מוסד ביאליק