ידידיו של אבן־כ'לפון ותומכיו

בתקופתו של אבן כ'לפון היה עוד קיים קשר אמיץ בין אנדאלוסיה ואפריקה הצפונית' ארץ מכורותיו של אביו . יהודי ספרד החזיקו מעמד תחת שלטונם של בני אמיה' אולם גם במדינות השכנות היו אז מרכזים יהודיים חשוכים וביניהם הצטיינה בייחוד העיר קירואן בפלך תוניס' שהיתה שייכת למלכות בני פאטימה . 33 בהיות אבן כ'לפון צעיר לימים' שלט באפריקה הצפונית הכליף מען ' ( 996—975 ) אשר מינה למשרת הוזיר את המומר היהודי יעקב אבן קליס . יעקב כיהן במשרתו עד לשנת ; 991 קרוב לשנת 995 מסר הכליף את הנהלת פלך סוריה ליהודי אחר בשם מנשה בן אברהם אבךקזאז ' 3 * וכפי שנראה להלן' נזכר שמו גם בדיואן של אבך כ'לפון . אין לנו ידיעות ישירות על נסיעותיו של אבךכ'לפון לאפריקה הצפונית בכלל ולקירואן בפרט . אולם מתוך שיריו מתברר' כי היה לו משא ומתן עם כמה יהודים ממלכות בני פאטימה' ובוודאי שלא דילג על אפריקה בנדודיו המרובים ממדינה למדינה אשר עליהם רומז אבן עזרא ' ) וג'א באלאפאק . ( ' כאחד משיריו מצויים הבתים . 29 ה עמי : 20 וכתב אליה אבן-כ'לפץ ענד תטליקה באלוזכם בנת אבן קפרון אביאתא פי ענואנהא . ש מסי י"ח : וכתב אליו בן כלפון בגרשו בדין בת קם...  אל הספר
מוסד ביאליק