שירת־הקודש הסורית

נסתכל נא מקרוב ביחס שבין השירה הסורית לעברית . מקצת מומחים הביעו את הדעה' שכמה וכמה תכונות המיוחדות לשירה הסורית מקורן בהשפעת המקרא' כגון הטור הכפול' שאפשר לראות בו את בבואתו של 'תקבולת הצלעות' שככתבי הקודש' וכן השימוש באקרוסטיכון ובעניות . "" ובאמת טיפחה השירה הסורית ( ארמית ) הקדומה את המשקל המקראי ; 68 רואים אנו שנשתמר כקטעי כתביו של הגנוםטיקון הגדול ברדי סאנס ( ברדיצן ) , 69 [ Bardesanes , 214-154 ] שאפרם מתנגדו אומר עליו , שחיקה את ק"נ מזמוריו של דויד . 70 בסמוך לאחר זמנו של כרדיסאנס הוכנסה לשירה הסורית שיטת ספירת ההברות' שמוצאה עדיין אינו ברור' אולי כיד הרמוניוס בנו של ברנסאנס . " נהגו גם במידה גדולה של חירות' אבל מעולם לא היתה ידה על העליונה ; 64 ראה את פסק דינו הנחרץ של א . זאכאו , שהביא נורדן שם , תוספת , עמי : 12-11 ידעתו של מאיאר בדבר מוצאו הסורי של החרוז בשירה היוונית לאטינית- בעיני כולה טעות . מזרחן אינו צריך ראיה לכךי . 65 נורדן , שם עמי 854 ואילך . 66 ראה : A . Baumstark , Festbrevier , pp . 25 , 44 , 47 , 95 , 119 ( להלן , הערה . ( 89 67 ראה למשל : J . B . Chabot , Li...  אל הספר
מוסד ביאליק