מוצאה של ההימנולוגיה הנוצרית

גדול מאוד אוצרה ההימנוגראפי של הכנסייה בכל השפות' אכל קל להבין שקודם לכל נמשכו חוקרי המערב אל המזמורים היווניים והלאטיניים . מזמורים אלו נבדלים 46 הפיוטים על כ"ד משמרות כהונה מהדורת P . Kahle , Masoreten des Westens I , Stuttgart , ; 1927 על חדותא ( הדותה ) ראה מ . זולאי , תרביץ כב , ( 1951-1950 ) עמ' . 42-28 47 הכתיב קיליר ואף קלליר בא לפעמים באקרוסטיכון שלו . קיליר הוא כנראה קיריל בחילוף אותיות . 48 י . דוידזון , מחזור יניי , עמי . 34-33 Zunz , Literaturgeschichte , pp . 33-34 49 50 לסי פירושו החריף של S . Eppenstein , MG WJ 52 ( 1908 ) p . 594- על הקלירי ראה S . Spiegel , Encycl . Judaica IX ( 1932 ) , 16-20 51 מהדורת פיוטי הקלירי ביד שפיגל בוודאי תסייע בידינו להעריך את המשורר המעניין הזה כראוי לו ולהבהיר זיקות שבינו ובין קודמיו . 52 על מקצתם ראה מ . זולאי לתולדות הפיוט בארץ ישראל , ידיעות המכון לחקר השירה העברית ה , ( 1939 ) עמ' . 180-107 הרבה מן השירים הקלאסיים של העולם העתיק' ולא בתוכנם בלבד אלא גם בצורתם . משקל חדש קם בהם : במקום טורים הערוכים הברות ארוכות וקצרות באים בהם טורים...  אל הספר
מוסד ביאליק