השירה העברית שלאחר תקופת המקרא ובעיות מחקרה

נא ] בראש וראשונה שומה עלינו להבהיר לעצמנו את נושא דיוננו . מה הן יצירות הספרות שמותר להכתירן בכותרת 'השירה שלאחר תקופת המקרא / ומה הם תחומי השירה הזאת מבחינת הזמן והמקום ? לא נוכל לתת תשובה שלימה וחד משמעית על השאלה הראשונה' ולכן עלינו ללכת בדרך הפשרה . דורות רבים של סופרים ומבקרים התאמצו לשווא למצוא את ההגדרה ההולמת של המונח ישירה' ( פואםיה . ( יש שהגיעו להכללות מופרזות' מתוך שאיפה להקיף בתיאוריהם את כל גילוייה של אמנות מיסתורית זו' וכנגדם הצרו וצמצמו אחרים את גבולותיה' בהתאם לתפיסתם האישית . אמנם יודע כל בר בי רב שצרור של טורים שקולים ומחורזים למופת עלול להיות בלי כל רוח שירית' אולם כאשר עוסקים רק במיונו של החומר , ולא בהערכתו הספרותית' הרי אין לדלוג גם על טורים כאלה' שהרי השקילה והחריזה הם מ'סממני השירה' המובהקים . אלא שבעברית יש הרבה טקסטים פיוטיים ללא משקל וחרוז' שנתחברו בימי הביניים ובעת החדשה בהשראת השירה המקראית . על פי רוב יש בהם צורות שונות של מיקצב' היינו' מספר קבוע' פחות או יותר' של הטעמות בכל אחד מטוריהם ; אך יש גם דוגמאות לא מועטות של שירים בסגנון מקראי בלי כל מיקצכ . דר...  אל הספר
מוסד ביאליק