פתיחה

בספר זה מוגש לקורא מבחר מתוך המאמרים על השירה והדראמה העברית שפרסמתי בשנים . 1978—1931 הם כונסו כאן בשני כרכים וסודרו לפי סדרם הכרונולוגי של המשוררים והשירים הנדונים בהם . הכרך הראשון נתייחד לפיוט הארץ ישראלי הקדום ולמשוררי ספרד ודרום צרפת בימי הביניים' השני דן בשירה העברית שבאיטליה מראשיתה עד לשנת 1800 בקירוב' וכמו כן בדראמה העברית בתקופה הקדומה' היינו בין המאות השש עשרה והשמונה עשרה . בכותבי את המאמרים הללו לא תיכננתי אותם בפרקים בתוך ספר כולל' שיופיע ביום מן הימים ; כל מאמר עומד אפוא בפני עצמו . ואם םידרתים כאן לפי סדר הזמנים' עשיתי זאת לנוחות המשתמשים בהם . אין אפוא צורך להדגיש , שהספר אינו מציע היסטוריה רצופה של השירה העברית בארץ ישראל' ספרד ואיטליה' אלא רק אבניבניין לחיבורה של היסטוריה כזו . המאמרים בספר שייכים רובם ככולם לשני תחומים : קורות הספרות' וחקר היצירה הספרותית וניתוחה . מטעמים שונים החלטתי שלא לכלול במבחר זה פרסומים מתחומי מחקר אחרים' שבהם פעלתי ' כגון חקר המקורות לשירתנו' היינו תיאור מפורט של כתבי יד של שירים' עריכת מהדורות מדעיות של דברי שירה ופיוט לפי כתבי יד בצירוף...  אל הספר
מוסד ביאליק