ספר 'ויהי היום'

ויהי היום מאת מרדכי בן יחזקאל א . ח . נ . ביאליק כמספר אגדות . 1 משהו על המשורר ושירתו ... בא אני עם כל הקדמונים בדברים ושותף אני לחייהם ולמעשיהם , ואיני זקוק בזה גם לפרשיות שלמות . בונה אני לעצמי את עולמם החרב אפילו מתוך פסוקים ורזי דברים מקוטעים וכוי . לומד אני סתום מן המפורש , ויותר ממה שכתוב משלים כה הדמיון . ' ספיח , ' פרק ט כל יוצר בעל שיעור קומה משוקע בקרקע של תרבות הדורות , גידולו מן הארץ החרושה יובלות בידי גדולים וטובים , ומידותיו אינן אלא תרומות מתרומות מידותיהם . משעבוד קרקע זה הגיע צביונו לעמוד ברשות עצמו , לקיים את עולמו הרוחני הפרטי , ולחדשו בקבלת עול סבל הירושה או בפריקתו . בין כך ובין כך , רוחו מתפרנסת ממורשת אבות שעליה נתחנך , נשמתו נטווית מחוטי ארגמן שלה , והשפעתה בולטת ונראית בסגנון מחשכתו והרגשתו . אף בשעה שהוא פורץ גדרי ראשונים , ומסתער בכל כוחו על תרבות הורים ואורים , לשערה ממקומה , קרניים יוצאות ממנה ומאירות דמדומי נפשו התועה והתוהה , להורות לה שבילים בהם תלך . מעשי אבות הם תדיר יסוד וסימן לבנים , בשעת בנין כמו בשעת סתירה ; הם בוקעים ועולים גם מתוך אבני החרבות . ...  אל הספר
מוסד ביאליק