הסעודה שנפסקה

מאת עדי צמח א . המלך שלמה רוב האגדות שכתב ביאליק סובבות על דמותו של המל ך שלמה . דמות זו של מלך חכם , עשיר , שליט על כל בני קדמ ויודע שפת חיות ועופות יש בה , כמובן , לצודד את דמיונו של כל יוצר . בכל זאת , דומני , כי דמות זו ממלאת תפקיד מיוחד בעולם היצירה של ביאליק , וחיבור מיוחד לה עם המסכת המיתית האגדית שביסודה של יצירת ביאליק בכללה , עם 'עולם המראות' ו 'אגדת הילדות הקדושה' הביאליקית . המלך שלמה הוא בונה בית המקדש ; וחורבן הבית נושא מרכזי הוא ביצירת ביאליק ( ועיקר תיאורו ב ימגילת האש , ( ' חורבן שאחריו באה הגלות מן הארץ . כבר ניסיתי להוכיח בכמה מקומות כי חורבן זה וגלות זו מקבילים , בשפת המראות הביאליקאית , לחוויה הטראומאטית של ילדותו של המשורר — יציאת הכפר , כפר הילדות המאושרת ( יציאה הנתפסת לעתים כגלות מפני חטאי ילדות יצריים , ( וטלטולו אל העיר והעולם הנכריים והקודרים . ( חלומ החזרת הילדות , למשל , מסומל ב'ספיח , ' פרק א , באופן המזכיר את החזרת מפתחות בית המקדש לכוהניו , בכעין ואריאציה על האגדה הידועה על נושא זהי . שלמה , המלך שהקים את הבית , מועמד ברור הוא איפוא לסמל את עולם השלמות ...  אל הספר
מוסד ביאליק