עם הקובץ

בכל צופיה והכל צפר בה , ועם הכל מ 2 * תגה T T - : T : - T-: ח . נ . ביאליק , הבריכה בשנת המאה להולדתו של גדול יוצרי הספרות העברית בדורנו , ת . נ . ביאליק' ביקשנו לחזור ולהביא לפני הקוראים דרכי קריאה שונות של מבקרים וחוקרים ביצירותיו . ההנחה המונחת ביסודה של אסופה זו היא' שיצירתו של ח . נ . כיאליק היא אילן גדול ועבות שענפיו ופרחיו רבים' וכדי לעמוד על ערכה הסגולי ועוצם השפעתה ראוי לנו לשוב ולבחון' כיצד נראתה זו בעיני קוראים מבקרים שונים בני דורות שונים . לא ניסינו להביא תיאור היסטורי של תולדות ביקורת ביאליק' שלצורכו היינו חייבים לעקוב עקב בצד אגודל אחרי ראשונים ואחרונים' אף לא התיימרנו לערוך את המבקרים לאסכולותיהם ולהאיר דרכם המיוחדת בביקורת . ענייננו היה כיצירתו של ביאליק' ואותה בלבד באה האסופה לשרת . היצירות עצמן העמדו במרכז העיון' ולפיהן ערוך הקובץ : מה הכתבים מסודרים סוגים סוגים' כך הקובץ' מה השירים והסיפורים והמסות ממוינים על פי סדר הופעתם' כך דברי הקובץ . ואם איננו יכולים להתלוות לכל יצירה אלא רק למבחר מוגבל' הרי בחרנו במבחר מייצג' שדברי המבקרים מעירים עליהם ומאירים אותם . עקרונות ...  אל הספר
מוסד ביאליק