מדריך למחוקק

מדריך למחוקק

מחבר: נדיב מרדכי, מרדכי קרמניצר ועמיר פוקס
שנת ההוצאה: 2015
מילות מפתח: ישראל; חקיקה; Israel; מדינת ישראל
המכון הישראלי לדמוקרטיה מתכבד להגיש לחברי הכנסת שחוזרים למשכן ולאלה החדשים, את עשרת השלבים בתהליך החקיקה, בבואם למלא את שליחותם אשר לשמה נבחרו. עשרת השלבים מאוגדים בספר שנקרא המדריך למחוקק אשר נכתב על ידי פרופ' מרדכי קרמניצר, ד"ר עמיר פוקס ונדיב מרדכי; ובהדרכת חברי הפורום לייעוץ בתהליכי חקיקה בראשות השופט בדימוס מאיר שמגר.
המדריך שונה במובנים רבים ממדריכים המיועדים לאנשי מקצוע העוסקים בעולם החקיקה. אין מדובר במדריך לניסוח חוק (Drafting Manuals), דוגמת אלה שכבר קיימים במשרד המשפטים ובלשכה המשפטית של הכנסת. אין במדריך יומרה להמיר את "התורה שבעל פה" של אמנות החקיקה ל"מדריך למשתמש". התכלית שעמדה לנגד עינינו הייתה אחרת - הצגתם של היבטים תורת-משפטיים וחוקתיים הנוגעים במישרין לעבודת חברי הכנסת, מתוך רצון לסייע להם בהיכרות עמם ולתת בידיהם כלים לשימוש בהם וליישום שלהם. המדריך מציע אפוא היכרות עם עקרונות יסוד לאפיון החוק וגם היכרות רחבה עם התפקיד החוקתי של הכנסת והעקרונות החוקתיים החלים עליה.
המדריך בנוי מארבעה פרקים. פרק ההקדמה נכתב על ידי פרופ' אסא כשר, ואנו מודים לו מאוד על תרומתו החשובה באפיון הדמוקרטיה. אפיון כזה הוא נקודת מוצא הכרחית למלאכת החקיקה במדינה דמוקרטית.הפרק הראשון שכותרתו עקרונות יסוד לחקיקה טובה מציג כמה עקרונות בסיסיים בשאלה "מהו חוק", בהתבסס על עקרונותיו היסודיים של המלומד לון פולר. בין השאר כולל הפרק דיון בשאלת כלליות החוק; אמות מידה בשאלת התנאים לפסילת חקיקה רטרואקטיבית; מוצג בו העיקרון של חקיקה "מאחורי מסך בערות" מבית מדרשו של ג'ון רולס, ככלי נוסף לחשיבה על הצעות לחקיקה באמות מידה של צדק. הפרק השני של המדריך שכותרתו חקיקה חוקתית מציג את העקרונות והכללים הבסיסיים של החוקה המהותית בישראל ואת החשיבה החוקתית שצריכה לבוא לידי ביטוי במסגרת מלאכת החקיקה. הפרק פותח במבוא קצר, העוסק בהגנה החוקתית על זכויות האדם ובהדגשת תפקידו של המחוקק בהקשר זה. אחרי כן מוצגים רכיביה של "פסקת ההגבלה" החוקתית, המשרטטת את התנאים לפגיעה מוצדקת מהבחינה החוקתית בזכות יסוד. מחוקק המקפיד על התקיימותם של תנאים אלה מבטיח את חוקתיותו של החוק, משביח את מעשה החקיקה ומייתר את הצורך בהתערבות של בית המשפט. חלק מיוחד בפרק השני מוקדש להליך חקיקה ראוי. מודגש בו תפקידם הקריטי של חברי הכנסת בעיצוב של הליך חקיקה נאות, מבוסס מידע וכזה המקיים תרבות פרלמנטרית של שיח, דיון וייצוג. הפרק האחרון של המדריך - הערכת השפעות החקיקה - מציע לחברי הכנסת הליך להכנתה של הצעת חוק, העובר דרך כמה תחנות ומאפשר שקילה של העקרונות שבשני הפרקים הקודמים ושילובם בשלבי הכנת החקיקה. חלק זה נכתב מתוך מודעות כי חברי הכנסת פועלים בעולם של משאבים מוגבלים. לפיכך מוצע ההליך הזה בתור כלי עבודה רק להצעות חוק מרכזיות ("הצעות חוק דגל") שחברי הכנסת שואפים לקדם בכל מושב.
מדריך למחוקק הוא, מטבע הדברים, פתח דבר לתורת החקיקה. אין הוא יכול ואין הוא מתיימר להקיף את התורה כולה, שהיא עמוקה ורחבה מני ים. אין הוא תחליף ללימוד מצטבר מתוך חיי המעשה והניסיון, שהוא מהחשובים שבמורים, ועיון במקורות ראשוניים ואחרים של תורת החקיקה. אל הספר
תוכן הספר:
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר

עמודים:
1  2  3  5  7  8  9  10  11  12  13