הוגים דתיים על המדינה החילונית

עמוד:4

בהתמודדותו עם בעייתיות זו נדרש הרב קוק לרעיון ייחודו האותנטי של ישראל , ייחוד הקשור בכושרו הדתי המיוחד * , ולרעיון ההתעלות , או האבולוציה , של ההיסטוריה ברוח העורמה ההגליאנית . אחד מעיקריה של המשנה ההגליאנית הוא ראיית ההיסטוריה כתהליך התפרסותה הדיאלקטית של האידאה האלוהית בדרך של תזה , אנטיתזה וסינתזה . בתהליך היסטורי זה פועלת 'עורמת התבונה האלוהית / המתממשת פעמים רבות בדרכים המנוגדות לכוונות בני האדם הפועלים במסגרת ההיסטורית . לשון אחר : אלוהים משתמש כביכול באנשים כדי לממש את כוונותיו . אמנם האנשים פועלים בהיסטוריה ממניעים אישיים , הומניסטיים או לאומיים , אך בחשבון אחרון פעולתם עולה בקנה אחד עם השלמתה של המגמה האידאית הכוללת , שעיקרה אינו אלא התממשות האידאה התבונית בעולם ובהיסטוריה . התהליך ההיסטורי מעוצב ונקבע על ידי כוח המצוי מעבר להיסטוריה ועל פיו יש להעריך ולשפוט את ההיסטוריה ואת מעשיהם של היחידים הפועלים בה . לא חזותה החיצונית וכוונותיהם של הפועלים בהיסטוריה הם המגדירים את מגמותיה ואת משמעותה . על מנת להבין את ההיסטוריה לאשורה יש לחשוף את המגמה הנעלמת המניעה אותה , קרי : את מגמותיה של האידאה האלוהית . רק על מצעה של מגמה זו תהיה הערכתנו את המציאות הולמת את מהלכה האידאי והאמיתי של ההיסטוריה . בבואנו להעריך ולשפוט את הפעילות האנושית מהפרםפקטיבה של התהליך ההיסטורי הכולל , לא כוונותיהם של בני האדם הן הגורם המכריע , אלא , כפי שמנסח זאת אביעזר רביצקי , התוצאות ההיסטוריות 'הכוללות של מפעליהם . ' לצד השגה זו בדבר התפתחותו של התהליך ההיסטורי , הרב קוק דבק בתפיסתו של רבי יהודה הלוי ( ריה"ל < בדבר ייחודו האונטי של עם ישראל . על פי גישה זו , זיקתו של האדם לאלוהים אינה זיקה נרכשת אלא מוטבעת בכל אדם באשר הוא ' . דברים אלו , הנכונים לכל אדם , נכונים קל וחומר כאשר הם אמורים בעם ישראל . לגרסת הרב קוק , 'תכונת נפשה . 4 דיון מפורט על כושר דתי זה ראו : צבי ירון , משנתו של הרב קוק , ירושלים תשמ"ה , עמי ; 244-241 רביצקי , הקץ המגולה , עמי , 157-156 . 5 ראו : יוסף בן שלמה , "שירת החיים : '' פרקים במשנתו של הרב קוק , תל אביב , 1989 עמ' ; 122-110 רביצקי , הקץ המגולה , עמ' : 149-141 שרה שטרסברג דיין , יחיד , אומה ואנושות : תפיסת האדם במשנותיהם של א . ד . גורדון והרב קוק , תל אביב , 1995 עמ' . 138-135 . 6 נתן רוטנשטרייך , המחשבה היהודית בעת החדשה , א , תל אביב , 1966 עמ' . 288-286 . 7 רביצקי , הקץ המגולה , עמ' . 156 . 8 שם , עמ' ; 158-156 אליעזר שביד , תולדות ההגות היהודית במאה העשרים , תל אביב , 1990 עמ' 129 ואילך . . 9 קוק , אורות , עמ' קלה . . 10 כך , לדוגמה , את אחד מייחודיה של משנת הרב קוק רואה שרגאי בהעמקת הרעיון 'שקדושת היחיד נובעת מקדושת כלל ישראל [ ... ] התורה ניתנה לכלל ישראל , לעם ישראל ולכל יחיד מישראל ניתנה התורה - לא כיחיד ערטילאי אלא כבךהעם . ' שלמה זלמן שרגאי , 'העם והארץ באספקלריה של מרן הרב זצוק"ל , ' בתוך : יצחק רפאל > עורך , < זכרון ראי"ה : קובץ מאמרים במשנת מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק עם מלאת חמשים שנה להסתלקותו , ירושלים , 1986 עמ' קצח .

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר