אור חדש הר הבית

עמוד:11

בולה ny n' mrc U'joV Daiwnn D'r <^) 0 > on ביותר שנתגלו jn 113 y 3 נולה : 1 ובה טביטח חותם טבר 1 1 x 13 ) מ"מ . ( בבולה שלושה שדות , בתלק הטליון , שכמטט ולץו נשתמר . היה 1 , 0171 . בטל חיים . בבולה נותרו שבט ץווחיות בכתב טברי טחיק . החוחיות , שהן זט'רות ויסות . דומות בצורתן לכתב שבחותמות מיהודה וירושלים משלהי תקופח הבית הראושון ( המץוה ה m 7 רץושיח המ ^ ה ה 6 לפסהץ . ( בחלק הץומצט 1 נשתמרו היטב 1 רווחיות ... ' ליהו ובתחתון האור חיות י \ n < 1 : mK .. לשחזר אוח הכתוב כך : [ לאליהו / [ בן ] \^ ץ : \ הץווחיוח יי ח הן הסיומת הץןוס"נית לשמות סרט"ם בממלכת יהודה . U' niiy JoV ץורכיץןולוו'ית רץוש ) 1 ה לפטילוח המנהלית שנתקיימה כמקום בימי הבית הראשון . ויתכן שהייתה קשורה למקדש .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר