דברי־הקדמה

עמוד:11

חקות על תולדות היהודים בעבר הרחוק ובימי הביניים , לגשש בהן , כדי למצוא את המפתח להבנת מעמדם המיוחד של המוסיקאים היהודים . בדרך זו נתגבש החלק הראשון של ספרנו , שבו רוכז חומר רב אנפין מבחינה היסטורית וחברתית , שיש בו מן ההסבר לביסוס הבנתו של החלק השני , על ידיעת הסיבה והמסובב . בחלק השני של הספר ניתנה דמותו של הכליזמר במאות השמונה עשרה והתשע עשרה , וכן בראשיתה של המאה העשרים . על רקע זה בלבד ניתן לעמוד על ערכם החשוב של הכליזמרים כגורם תרבותי , מתוך ראיית התרבות העממית והתפתחות המוסיקה בחיי היהודים של מזרח אירופה , ולזרוע אור על הכוחות שעיצבו את טיפוס הכליזמר , שהיה נושא התרבות המוסיקאלית בעם . כדי למנוע מראש טענות על שום מה לא נכלל בתחומי הספר עולם הכלי זמרים של קיבוצים יהודיים אחרים , — תימנים , ספרדים , בוכארים וכרי , — נקדים ונאמר , שנעשה הדבר בכוונה תחילה . העדות היהודיות במזרח היו עושות חייהן , כשהן סגורות ומסוגרות . גם האירועים המוסיקאליים , ההתלכדויות לחבורות כלי זמרים , הניב המוסיקאלי שסיגלו לעצמם —מ 1 טיב ומקצב , אורח התצורה והביצוע , עד להסתעפויותיה האחרונות של התהוות מוסיקאלית והתגבשויותיה — יש בהם גוון מיוחד לעצמם , אופי וצורה משלהם , וחורגים הם ממסגרת מחקר זה . כדי שלא לעשות כמה מלאכות לחצאין—ושלא תהא אז אף אחת מהן שלימה בפני עצמה—מצאתי לנכון להצטמצם בתחומי נושא אחד בלבד . אלא שכל מקום שראיתי צורך בכך ונזדמן לידי חומר חדש ובלתי נודע , לא טמנתיו בצלחתי אלא שיבצתיו במקום הראוי לו . ייתכן שמוצדקת במידת מה התקווה , שהמאמצים שהשקעתי במחקר זה והתוצאות שהגעתי אליהן יעניקו להמשך החקר בשדה תולדות הכליזמרים נקודות ראייה ואמות מידה חדשות . החומר המוגש בזה יש בו משום ציון דרך להבנתה של הכליזמריות , מבחינת תפיסת הזמנים , וכן יש בו משום הנחייה להמשך פיתוחה של הכליזמריות ולשיבוצה בתולדות העתים . בידי המחקרים , העתידים לבוא , יהא למלא את החסר . המחקר המוגש בזה נתקל בקשיים גדולים , ובעיקר מפני שלרשות המחבר עמדו חומר מפוקפק ותאריכים בלתי מדויקים ( תאריכים מדויקים נדירים מאוד . בכמה מקומות שבמחקר זה ניכר גם הקושי המיוחד שבהשגת חומר מברית 1 מן הראוי היה — ויש בכך גם משום תפקיד שעוכרו בצד — 1 ללקט חומר חדש על נגנים יהודים שמחוץ לארצות אירופה , לחקור את צורות ההבעה השונות שלמוסיקה שלהם , לבחון אותן בחינה שיטתית קפדנית , כדי להגיע לידי קווי יסוד חדשים להערכה ביקורתית ולהשתאות מאלפות . יש לציין שכבר הוחל בכמה עבודות מחקר נפרדות . 2 מדע המוסיקה המשוואית והמחקרים המיוחדים עדייו הדרך פתוחה בפניהם להישגים , לפתרון שאלות ובעיות רבות ומסובכות .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר