תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים תודות 9 › הקדמה 11 › פרק › ראשון › : אפקטיביות › הניהול › המרכזי › של › הרשויות › המקומיות אבי בן בסט , מומי דהן , אסטבן קלור תקציר 15 הצעות מדיניות : מצע לדיון 15 . 1 מבוא 21 . 2 הרקע המוסדי והתקציבי 25 . 3 הנתונים 28 . 4 המסגרת האמפירית 35 . 5 התוצאות 36 . 6 סיכום 53 נספחים 54 מקורות › 59 פרק › שני › : מדוע › תושבים › מצביעים › בבחירות › המקומיות ›? אבי בן בסט , מומי דהן תקציר 61 הצעות לשינויים מבניים : מצע לדיון 62 . 1 מבוא 63 . 2 חידת שיעור ההצבעה לרשויות המקומיות 66 . 3 המסגרת המושגית והמודל האקונומטרי 70 . 4 הניתוח האמפירי 75 . 5 ההשערה של הצבעת פיצוי 92

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר