שחיתות פוליטית בישראל

עמוד:4

Political Corruption in Israel Doron Navot עריכת הטקסט : דפנה לביא האיור על העטיפה : ערן גלור עיצוב הסדרה : טרטקובר עיצוב גרפי - טל הרדה עיצוב העטיפה : יוסי ארזה סדר : נדב שטכמן הדפסה : אופסט שלמה נתן , ירושלים מסת “ ב ISBN 978-965-519-098-4 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו “ ל . להזמנת ספרים ומחקרי מדיניות בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה : טלפון : ; 02-5300800 , 1-800-20-2222 פקס : 02-5300867 דוא “ ל : orders @ idi . org . il אתר האינטרנט : www . idi . org . il המכון הישראלי לדמוקרטיה , ת “ ד , 4482 ירושלים 91044 © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ) ע״ר , ) תשע"ב Copyright © 2012 by The Israel Democracy Institute ( R . A . ) Printed in Israel כל מחקרי המדיניות וכן פרק נבחר מכל ספר ניתנים להורדה חינם מאתר האינטרנט .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר