תוכן העניינים

עמוד:7

פרק עשירי : שנאת ישראל וייעור ישראל באספקלריית ראשי החסידות 265 א . הצעה כללית , . 11 265 מבוכה ותהייה ; . 2 התנשאות בנבכי התודעה וכניעה במציאות החיצונית ; . 3 פסימיזם בהצגת שנאת ישראל ואופטימיזם בהסברת "עוד ישראל - הצעה כללית ;( ב . דעות ותגובות בדברי אדמו " רים ומחברים , ; 294 ג . רעיונות חסידיים בפובליציסטיקה , 320 נספחים לפרק העשירי ; א . תגובותיהם הרעיוניות של ר ' ירוחם ליבוביץ זו אלחנן בונם ואסרמן , ; 331 ב . דוגמה לתגובה אפולוגטית , ; 338 ג . הדי הימים בדבריהם של חסידי ברסלב בפולין , ; 340 ד . קולות חרטה בחוגי האינטליגנציה היהודית המודרנית , 341 חלק רביעי ; "כהצרות משלהי תש " ב לא היו כמותם " - גזרות ת"ש-תש"ה " ) השואה ( " פרק אחד עשר : מבוא מתודולוגי 349 א . משהו על השימוש במונח "השואה" לציון גזרות ת " ש-תש"ה , ; 349 ב . הערות מתודולוגיות לשימוש בספרות העדות כמקור היסטורי , 353 פרק שנים עשר : "אין רברים אשר בהם נוכל לקונן על צרותינו " - דרשותיו של הרבי מפיאסצ ' נה בגטו ורשה 373 א . הצעה כללית , ; 373 ב . ניתוץ מסגרות ופגיעה באמונה , ; 381 ג . צידוק הדין המנומק , ; 392 ד . צידוק הדין המוחלט , ; 399 ה . אהבת ישראל , ; 407 ו . דברי עידור , 410 פרק שלושה עשר : הרבנית מסטרופקוב באושוויץ על הבטחת הרבי מבלז ; תגובתו הקונוורסיאלית של ר' ישכר טייכטל ; דרשתו של ר' מרדכי רוקח 412 א . עדותו של איש ה " זונדר קומנדר , ; 412 ב . תרעומתו של ר ישכר טייכטל , ; 417 ג . לקחו של ר ישכר טייכטל , ; 418 ד . השקפתו של ר ' מרדכי רוקח 424 424 רשימת מקורות חלקית 435 מפתח 455

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר