תוכן העניינים

עמוד:10

רשימת הציורים ציור 11 תפוצת האוכלוסין באזורים הצחיחים ; 15 ציור : 2 הפעילות הכלכלית בתחום הצחיחות 17 ו ציור 3 ו המשקעים בעולם 23 ו ציור : 4 הסטיות מהממוצע השנתי של כמויות המשקעים בעולם ; 25 ציור 15 העתקת האיזורים האקלימיים במשך הקרחון של וירם ; 31 ציור : 6 שיחזור תנאי האקלים בשלב פלוביו גלאציאלי במזרח הקרוב ובצפון אפריקה ; 33 ציור : 7 מהלך הסופה מיום 11 במארס ; 36 , 1966 ציור : 8 הדלתה של טוקר , סודאן ; 39 ציור 9 א' י מלכודת מים בתחום הצחיח ; 46 ציור 9 ב' י מלכודת מים באיזור הצחיח ( המשך ) ; 47 ציור : 10 חדר בתוך קאנאט אופייני באפגאניסטאן ; 75 ציור 111 תחומי פעילותם של ה'רופאים המעופפים' באוסטראליה ; 94 ציור : 12 צפון»— ערב סנגאל , מפת התמצאות ; 101 ציור : 13 הדלתה הפנימית של הניג'ר , מפת התמצאות ; 102 ציור : 14 השימוש בקרקעות אסיה המרכזית הסובייטית ; 109 ציור : 15 התקדמות המדבר בדרום אפריקה ; 115 ציור : 16 האיזור הצחיח בצפון מערב אפריקה 117 ; ציור : 17 התחומים הפיטוגיאוגרפיים במדבר יהודה ; 121 ציור : 18 שיטת ההשקייה של כותנה בנאות מדבר של אפגאניסטאן ; 125 ציור : 19 מפעלי השקיית באפגאניסטאן ; 127 ציור : 20 ההשקייה בעמק פראגנה , אסיה המרכזית הסובייטית ; 131 ציור : 21 שטחי שלחין בדרום קאליפורניה , ; 135 , 1958 ציור 122 התעשייה האוירית באיזור לוס אנג'לס ; 138 ציור : 23 העליה ( באחוזים ) בהכנסות האוכ לוסיה בדרום מערב ארה"ב בשנים ; 139 1960—1940 ציור : 24 תפוצת הצאן באוסטראליה ביחס לאזורי האקלים ; 143 ציור : 25 תפוצת הבקר באוסטראליה , ביחס לאזורי האקלים ; 144 ציור : 26 האגן הארטזי הגדול במזרח אוסטראליה ; 145 ציור : 27 תעלות ההשקייה באמצע שנות ה 40 בעמק בית שאן ; 147 ציור : 28 ההשקייה והניקוז בעמק בית שאן באמצע שנות ה ; 150 , 60 ציור : 29 לוח העבודה החקלאי , כפר רופין , ; 153 , 1957 ציור . 30 שטחי שלחין בצפון מערב מקסיקו ; 157 ציור : 31 ההשקייה באגן נהר אברו , ספרד ; 161 ציור - . 32 שטחי העיבוד במחוזות מובחרים בפאקיסטאן המערבית כאחוזים מהשטח הכללי ; 165 ציור : 33 סוגי הגידולים בשלושה כפרים נבחרים בפאקיסטאן המערבית , באחוזים מכלל השטח המעובד ; 166 ציור : 34 עקומות קסירותרמיות של תחנות אקלים נבחרות ; 173 ציור : 35 הפאראמטרים המרכיבים את מקדמי הצחיחות של תורנתוואיט , הדגמה מלוס אנג'לס ; 175 ציור : 36 האקלימים הצחיחים באסיה ; 177 ציור : 37 האקלימים הצחיחים בצפון אפריקה ; 178 ציור : 38 האקלימים הצחיחים בצפון אמריקה ; 179 ציור : 39 האקלימים הצחיחים בדרום אמריקה ; 180 ציור : 40 האקלימים הצחיחים בדרום אפריקה ; 181 ציור : 41 האקלימים הצחיחים של אוסטראליה , 182 הציורים מעשה ידי נ . צ . באר

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר